Student progress

Прогрес на ученика:


След всяко ниво анализаторът на напредъка показва силните и слабите страни на ученика, върху които трябва да се работи и които трябва да се подобрят.Student Progress:

After each level, the progress analyst shows the student's strengths and weaknesses that need to be worked on and improved.